Cele i zadania

Zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej -  pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom lub rodzinom przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi   i prawnymi.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  oparta jest głównie  na realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

         Podstawy udzielania pomocy

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przed pomocą społeczną stoi wiele zadań, jest to miejsce, gdzie powinno się uzyskać informację, poradę i najniezbędniejsze wsparcie wtedy, gdy jest ono konieczne z powodu utraty pracy, długotrwałej choroby, niezaradności życiowej, klęski żywiołowej. Jest to też instytucja, która ma za zadanie ułatwić zmianę trudnej sytuacji, wskazać drogę wyjścia, ochronić przed złymi skutkami wynikającymi z poczucia zagrożenia, utraty bezpieczeństwa socjalnego i społecznego.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a także mogą być udzielane z urzędu. Klient może zwrócić się z prośbą o pomoc bezpośrednio do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za dany rejon opiekuńczy, który zobowiązany jest do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania tej osoby. Pracownik socjalny poinformuje klienta o przysługujących mu formach pomocy społecznej oraz o dokumentach jakie musi dołączyć aby uzyskać pomoc.

Na podstawie Art. 7. ustawy o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  1) ubóstwa;

  2) sieroctwa;

  3) bezdomności;

  4) bezrobocia;

  5) niepełnosprawności;

  6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

  7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

  8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

  9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub  ochronę uzupełniającą;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Świadczenia z pomocy społecznej:

 1. świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny celowy
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuacje nauki
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
 2. świadczenie niepieniężne
  • praca socjalna
  • bilet kredytowany
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
  • sprawienie pogrzebu
  • poradnictwo specjalistyczne
  • interwencja kryzysowa
  • schronienie
  • posiłek
  • niezbędne ubranie
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  • mieszkanie chronione
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

Licznik odwiedzin: 63805