Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są świadczeniami z zakresu wsparcia społecznego będącego instytucją polityki społecznej państwa. W zasadniczej mierze prawo do tych świadczeń jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, co oznacza, że są one formą pomocy państwa skierowaną do rodzin, które pomimo wykorzystania posiadanych możliwości potrzebują wsparcia w zaspokojeniu swoich potrzeb.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze w formie świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego są przyznawane bez względu na dochód rodziny.

  • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowana opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub niepełnosprawnym bliskim członkiem rodziny.
  • Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  • Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Licznik odwiedzin: 63827