Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, negatywnych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń. Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że to zjawisko marginalne, występujące w rodzinach patologicznych. Tymczasem przemoc jest zjawiskiem dość powszechnym i stanowi duży problem.

Wspomniana wyżej ustawa zobowiązała gminy do tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym do opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
 

Uchwałą Nr VIII/33/11 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 maja 2011 roku został przyjęty Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Końskowola na lata 2011 – 2015.

Uchwałą Nr XX/100/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 2 marca 2016 roku został przyjęty Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Końskowola na lata 2016 – 2021.

Licznik odwiedzin: 63828