Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, który jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 86.914,00 zł.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów, którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program będzie realizowany w następujących formach:

1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, który uzyska pozytywną opinię gminy.

2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  • w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Usługę opieki wytchnieniowej będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszenia do programu;
  • osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

W ramach programu ustalone zostały następujące limity:

  1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
  2. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskowoli Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli oczekuje na zgłoszenia osób chcących skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej jak również osób/kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskowoli, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, osobiście lub za pomocą poczty e-mail ops_konskowola@post.pl, lub pod numerem telefonu (81) 881-69-09

Licznik odwiedzin: 63789