Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Końskowoli

 

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  „RODO”)

 

Informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli z  siedzibą przy ul. Pożowskiej 3a, (kod pocztowy: 24-130),  tel.: (81) 881-69-09, adres e-mail: ops_konskowola@post.pl

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskowoli jest Roman Maruszak, tel. (81) 881-69-09, kontakt e-mail: iodo@konskowola.pl, który realizuje zadania w zakresie zgodnego z prawem wykonywania zadań dotyczących ochrony danych osobowych przez ośrodek oraz reaguje na wszelkie sygnały wskazujące na naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów

 

 1. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c  RODO  celem przetwarzania danych osobowych osób korzystających z pomocy ośrodka jest realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a  podstawę prawną  przetwarzania danych stanowią obowiązujące przepisy regulujące zagadnienie pomocy społecznej tj.:

 

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1860),
 5. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2092),
 6. ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 554),
 7. ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2008r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
 8. ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1832),
 9. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 180)
 10. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.),
 11. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1938),
 12. ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 963)
 13. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390),
 14. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697),
 15. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)
 16. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 487)
 17. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1030)
 18. innych ustaw i aktów wykonawczych.

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera dane osobowe w zakresie  niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa stanowiących podstawę do działania w sprawie.

 2. Klientowi Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli osobie uprawnionej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz poinformowania o tym fakcie osobę wskazaną w pkt. 2 informacji.

 4. Dane osobowe klientów będące w dyspozycji ośrodka nie  podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim poza odbiorcami danych osobowych  upoważnionym do tego z mocy prawa, takimi jak: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, KRUS, placówki oświatowe, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych lub w otwartym konkursie ofert.

 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez czas niezbędny do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, zgodnie z przepisami o zasobach archiwalnych i archiwach.

 8. Jeżeli realizacja zadań ustawowych uzależniona jest od podania danych osobowych konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 1. Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mają możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez ośrodek w jego siedzibie oraz prawo uzyskania ich kserokopii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

 

 

Końskowola, 25 maja 2018 r.

 

Licznik odwiedzin: 63826