DODATEK ENERGETYCZNY
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2015r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej (taką definicję osób uprawnionych wprowadziła zmiana przepisów ustawy - Prawo energetyczne) musi jednak spełniać dodatkowe warunki tj.: być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Wysokość miesięcznego dodatku energetycznego od 1 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. dla gospodarstwa domowego

  • prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł;
  • składającego się z 2 do 4 osób – 15,40 zł;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł.

Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

Licznik odwiedzin: 63809