Informujemy, iż wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać:

  • od 1 lipca 2020r. online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS
  • od 1 sierpnia 2020r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną. Szczególnie do założenia profilu zaufanego, który ułatwi Państwu załatwienie większości urzędowych spraw. Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji znajdą Państwo informacje, w tym ścieżkę dotyczącą założenia profilu zaufanego: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Prosimy o dokładne uzupełnianie wniosków w formie papierowej. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • dokładny adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • podanie numeru telefonu oraz adresu mailowego (co ułatwi kontakt z wnioskodawcą),
  • dokładne oznaczenie rodzaju szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko i jego dokładnego adresu.

Prosimy o wpisywanie we wniosku adresów mailowych, gdyż informacja o przyznaniu świadczenia “Dobry Start” zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodatkowo na adres mailowy zostanie wysłana do wnioskodawcy informacja zwrotna o przyjęciu wniosku. Oznaczać to będzie, iż wniosek dotarł do Ośrodka, został wczytany do systemu informatycznego i przekazany do procesu decyzyjnego. Nie będzie więc konieczności dodatkowego kontaktowania się z Ośrodkiem, by uzyskać informację, czy wniosek dotarł.

Prosimy o dokładne sprawdzanie poczty elektronicznej, ponieważ często informacje zapisywane były w folderze-inne lub w spamie.

Przypominamy, iż świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

 

Dla kogo wsparcie?

 Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wyprawka szkolna w liczbach

Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Licznik odwiedzin: 63843